INFORMACE

Název školského zařízení Dětský domov, Nepomuk 
Identifikační číslo 491 80 924 
Identifikátor zařízení 600 028 721
Adresa U Daliborky 278, 335 01 Nepomuk
Právní forma příspěvková organizace
Zřizovatel Plzeňský Kraj
Odloučené pracoviště 336 01 Blovice, Husova 415
  Oselce, Oselce 119
Školské zařízení sdružuje Dětský domov IZO 108005801
  Školní jídelna IZO 102606973
E – mail ddnepomuk@seznam.cz
Bankovní spojení KB 78-3064960207/0100
Sponzorské konto KB 78-3067290237/0100

Ředitelka Dětského domova Nepomuk, Mgr.Nováková Věra, byla do funkce jmenována MVDr. Václavem Červeným, I. náměstkem hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu, v souladu s usnesením Rady Plzeňského kraje ze dne 26. 2. 2008.

Ředitelka je statutárním orgánem organizace a jedná samostatně jejím jménem.

Práva a povinnosti ředitelky vymezují § 23 a § 24 zák. č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Ředitelka rozhoduje jako věcně a místně příslušný orgán dle ustanovení § 24 odst.3 písm. g ) a § 27 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péče ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů, o výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem nebo nezaopatřeným osobám v zařízení podle § 27 až 29 .

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, Škroupova 18, 306 13 Plzeň prostřednictvím ředitelky Dětského domova, Nepomuk.

Mgr. Nováková Věra je příslušná k přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací dle čl. 8 zákona č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. V době jeho nepřítomnosti na pracovišti přijímá žádosti o informaci administrativní pracovnice, která je pověřena vedením evidence písemných žádostí o poskytnutí informace.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně. Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud trvá žadatel na písemném vyřízení, vyzve jej povinná osoba k podání žádosti v písemné formě. Tato pak bude vyřízena jako písemná žádost o informaci podle zák.č.106/1999 Sb.

Ředitelka, pokud byť jen z části nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží podle § 14 odst. 2 nebo podle § 14 odst. 3, písm. b) zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.