Vítejte na stránkách Dětského domova Nepomuk

Nabídka práce:

Dětský domov, Nepomuk, U Daliborky 278, 335 01 Nepomuk nabízí pracovní  místo na pozici vychovatel/ka na plný úvazek.                                                                                                         Uchazeč musí splňovat odbornou kvalifikaci pro výkon práce vychovatel podle § 16 zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění + speciální pedagogika + psychická způsobilost podle § 18 zákona 109/2002 Sb.  v platném znění.                                                                                                           Práce probíhá v 14 denních cyklech (krátký, dlouhý týden), práce o víkendech i svátcích.

Dětský domov, Nepomuk, U Daliborky 278, 335 01 Nepomuk nabízí pracovní  místo na pozici asistent/ka pedagoga na plný úvazek.                                                                                           Uchazeč musí splňovat odbornou kvalifikaci pro výkon práce asistent pedagoga podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění + psychická způsobilost podle § 18 zákona 109/2002 Sb.  v platném znění.                                                                                                                                     Jedná se o noční práci, která probíhá v 14 denních cyklech (krátký, dlouhý týden) a  práci o víkendech i svátcích.

Nabídky s životopisem zasílejte na: ddnepomuk@seznam.cz

————————————————————————————————————————————–

image description

Dětský domov je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy. Pečuje o děti obojího pohlaví ve věku zpravidla od 3 do 18 let, případně zletilé nezaopatřené osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově. Dětský domov může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní  výchovy připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a dětským domovem.

Zajišťuje základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách. Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Účelem dětského domova je  zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova.

Dětský domov poskytuje dětem plné přímé zaopatření, tzn. ubytování, stravování, ošacení, učební pomůcky a potřeby pro využití volného času, náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, poskytuje dětem kapesné, osobní dary a věcnou i finanční pomoc při odchodu zletilých ze zařízení a úhradu nákladů na dopravu do sídla školy .Dětský domov zajišťuje celodenní stravování dětí na jednotlivých rodinných skupinách. Odpovědnost za provoz a plynulý chod stravování dětí v souladu s předpisy a normami nese provozářka dětského domova. Stravování mimo domov v mateřských, základních a středních školách finančně zajišťuje  účetní domova po dohodě s vychovateli a provozářkou u každého dítěte individuálně. Veškerá ostatní jídla připravují všechny rodinné skupiny samostatně, stejně jako ve volných dnech.

Dětský domov vytváří podmínky podporující sebedůvěru dítěte rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti. S dítětem je zacházeno v zájmu plného a harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku.