Poskytování informací

Název školského zařízeníDětský domov, Nepomuk
Identifikační číslo491 80 924
Identifikátor zařízení600 028 721
AdresaU Daliborky 278, 335 01 Nepomuk
Právní formapříspěvková organizace
ZřizovatelPlzeňský Kraj
Odloučené pracovištěHusova 415, 336 01 Blovice
 Oselce 119, Oselce 335 46
Školské zařízení sdružujeDětský domov IZO 108005801
 Školní jídelna IZO 102606973
E – mailinfo@ddnepomuk.cz
Bankovní spojeníKB 78 – 3064960207/0100
Sponzorské kontoKB 78 – 3067290237/0100

Ředitel Dětského domova Nepomuk, Mgr. Roman Suda, byl do funkce jmenován Radou Plzeňského kraje usnesením č. 4195/19 ze dne 2. prosince 2019.

Ředitel je statutárním orgánem organizace a jedná samostatně jeho jménem.

Práva a povinnosti ředitele vymezují § 23 a § 24 zák. č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Ředitel rozhoduje jako věcně a místně příslušný orgán dle ustanovení § 24 odst. 3 písm. g) a § 27 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péče ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů, o výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem nebo nezaopatřeným osobám v zařízení podle § 27 až 29.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, Škroupova 18.306 13 Plzeň prostřednictvím ředitelky Dětského domova, Nepomuk.

Mgr.   Roman Suda je příslušný k přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací dle čl. 8 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. V době jeho nepřítomnosti na pracovišti přijímá žádosti o informaci administrativní pracovnice, která je pověřena vedením evidence písemných žádostí o poskytnutí informace.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně. Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud trvá žadatel na písemném vyřízení, vyzve jej povinná osoba k podání žádosti v písemné formě. Tato pak bude vyřízena jako písemná žádost o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb.

Ředitel, pokud byť jen z části nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží podle § 14 odst. 2 nebo podle § 14 odst. 3, písm. b) zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.